LOẠI XE

Bao gồm các loại xe: loại xe 4 chỗ, loại xe 7 chỗ, loại xe 16 chỗ, loại xe 29 chỗ, loại xe 35 chỗ, loại xe 45 chỗ,